Internationella skillnader

Skillnaderna i lycka mellan olika länder är stora och de följer till stor del geografiska mönster. Om man tittar på mått på både livstillfredsställelse och välbefinnande ser man att de högsta lyckonivåerna uppmäts i de nordiska länderna tillsammans med Irland Österrike och Schweiz. Strax under toppen hamnar de anglosaxiska länderna, stora delar av Latinamerika samt Kontinentaleuropa. Till gruppen av de olyckligaste länderna hör Ryssland, stora delar av Östeuropa samt många afrikanska länder. Regioner som placerar sig mitt emellan toppen och botten är stora delar av Sydeuropa och Asien.

Ett flertal förklaringar till skillnader mellan länder har undersökts i forskningen. Man har generellt funnit att lyckan är högre i länder med höga nivåer av demokratiska fri- och rättigheter, där det ekonomiska välståndet är högt, där tilliten mellan människor är hög samt i länder som präglas av en individualistisk kultur1 2 3. Att man funnit dessa samband betyder dock inte att man med säkerhet kan säga att dessa faktorer har orsakat skillnaderna i lycka. Vad som är hönan och ägget samt vilka samband som är skensamband är i många fall oklart.

  • 1. Stevenson B, Wolfers J. Economic Growth and Happiness: Reassessing the Easterlin Paradox. Brookings Papers on Economic Activity. 2008;:1–102.
  • 2. Tov W, Diener E. Culture and subjective well-being. Handbook of cultural psychology. 2007;:691–713.
  • 3. Diener E, Helliwell JF, Kahneman D. International Differences in Well-Being. Oxford University Press US; 2010.